-, Page  295 Labing a at n-Fourteen. CRU20CL Uraing-n Stake cudgel; club. Tore-v. imp -Pinunit; pumutnit; mapun it; Dispirit-v-Takutin; pahiunin aug,, loob - Lantern-n-Parol. Blad-v-Madiw ara; sumitsit; nmagbunkangaan; magtaltalan. Distellery-n Gawaan ng alak. Twanv v.Tumunog parang knerdas. mulhi; suklain nk loob sa kapwa: vanilot. Songster-n Anag lalaking marunong komanta. Tahul n Bark-: howl. con ci entiousn ess. Sagutan-n-Answer; debate; response; Frighten-tiTakutin, gulatin; manakot; Examination-n-Pagu-usisa, siyasat, paglisig. Cleanliness nKalinisan: kakinisan; ka-; ~ayum n Suspense; uncertainty. Baro n-Shirt; jacket inconstant; traitorous; perfidous. P elate-v Sabiliin: magsabi: sayvsa vin; 142 tumuntong-accupy-occupy. Eighteen n-Labing walo. Pagdadaop-n-Dispute disagreemrent; the H- iwas-a-Slanting. banifik: Prolific a- Mamunga. Phiz n-MN-kla Pike-n-Pakong malaki. Ruinous a-Makasisira. Spoke-v-Lagavin iig rayos. Walang kapara a Matchless, special; riaula ng paggawa-n Glorious deed; noble work. Marly-Marlaceous-a-May lalong lupa. Shire n Lalawigan. mnarahas: marikit. Nakadadaya-a Delusive; illusive; deceitful; affected]; claptrap; sham - IPabangisin-v-To make wild or fierce. Cavity-n-Hlukay:, ukit; butas. Panakip n-Cover lid stopper. Apat na puo-n-Forty. Lull-v-Tu~mahimik; tumnigil. ilig humiaorous". makatatlo. Side-n Gilid. Palmnate-a Hitsurang kamay. pleased or excel. Hapitan-v I'o press. Piet n-Pilar; haligi ing) bato. Fold-n-Lupi; tiklop; pilegaf., [I agal n-Tediousness; prolixity; (lelay; Hold-v-Hawakin. magkidkid; Mahalin-v-To have regard; overvalue; Catsup n-Sarsa. October -n-Otubre Rivet v Silsilin baluiktuitin - Cours-er n.Mang-ng-aso; kabayong nua- tullinCourt nt-Juz~gado biukuman. Suds n Pinagsabunan. T) asalI n a sutnria ng palI a tay a- n- Creeld; Meridiani-n Katanglialian. Carblon aeous a- ai lv halong uling. Discrimination-n-Pagkabukod paghihiwalay. Mga batas na ipinapatupad at umiiral tungkol sa mga kabataan? Palalasing a-Intemperate; immoderate. buo ang P-salmisqtn-Ang stimulat ng mga kan Ixapistalian n-Feast; holiday; festivit; Palapala-n-Scaffold; shade. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. Boon-n Kaloob; favor, kapalaran. Dogfish-n-Patinge na, n-muti. oppression. Magypamiulsa v-To reimburse put in the Sinulat n& nagpapalimnbag-n-Editorial. Expedtelite ci-Tnulec~ }hawanan ipladala. caparison: clean. Superincumbency n Pagkasandal sa iba. Nakadudutlit aTerrifying; frightfuLI. Midged-n-Unano. hamak. \VIantion-a-Malaya; pagayangayon. iteration n Pagulit. Martial-a No:uukol san militar. Saracenic-Seracenical a Nauukol sa Arabia. debauc-h. figure termination - completion pepection; faultlessness. Tornado-n-Bagyo - Jagged a Magaspang. Ostentations a Ilambog. I Bakit obligado ang tao na isagawa ang isang makataong kilos? Embezzle-v-Manekas; ankinin ang iiilagak sa, 'isa. sumignaw 79-To cry; scream; s ho ut;, selfrespect, become rude or imprudent; be dlisrespectful. Nguso-uit iUper lip. M imic-a-Nakahawig guwiugad - Obtain-v-Kamtan~ abutin:- ragkarn-it; Sui n Shoot or sprout of a banana plant. Discomfort-v Yumamot. state, of being together. Sleeper-n-Aug natututlog. Mlahinto muna-v-'Io stop before. Sparkling-a Maniagning.,Sparrow-n-Maya. Mlapdlit-a Urgent compulsory. Smart-v Humapdi. Xl"akatthuhubog,-a-Pliab~le. make or cause to blush. Warlike-a-Bagay: sa labanan; Nauukol lang, tubo. Intermix v Ilialok: ihalo. Excite-v-lbuya; iudyok: udyukan; sulsulan. Paano nabubuhay ang dugong habang sanggol pa ito? 164 Balph Balph Ralph. llusive a Makadadaya; konowari. Magbigay ng mga halimbawa ng pagkakakilanlan ng globalisasyon sa mga sumusunod ng dimensyon? beeni lent. Ano ang climate change ano ang mga dahilan palatandaan at epekto nito. Competitive a iNaiunkol sa pa-laban. XWhy-adv. 1 gar; tadbanan; ibigay ng katungkulan. cessivelv; profusely. Pagkakiling-n-Tnclination; declination. SolevIlagay ng suelas. libag; dunkis; dumi; karurnihan. Indoor vdv.-Sa loob ng bnliay. Case study tungkol sa suliraning pangkapaligiran. Lumalo v-To increase; aggrandize. Pagka alila n Servitude, state of being' Unifas,,ten-v Kalagin. Kurlit-n- Commna. p)alibot iualalpit W~abunduikan n-Mountain system. Putusan-v To fill. Fiancee n Babaying may comnpromiso. G4rand1 son at-Apong lalaki. Impersonation )t Howad. Page  179 Mishap n Kakulanga n ng paladl klasa Cancriforin-a-May luitsurang alinmang'O, Cornpend n-Kasaysayan; sulat na maikli. Ligaw na balita-n-Silliness; false news. Flashi v Kutnidlat-' Paano mo maiuugnay ang pangyayari sa parabula? m1unti. Hanginig n Pagbitay. Rudiment n Pamnula; pinagroulan. Stopper-n-Tasok; pasak;, taponi. admirable marvelous; astonishi 1g. pagdating ne mga tren Udder n-Puklo. Play v Mfaglalaro. pagsulat. Ninety n Sialll na puo. Kamuinuo-n Bee. walang katbululhan - Wring v-Pilipitin. Taint v Manisahin malansa. 336 teamnination-termination. Birang-n- Hlandkerchief. Retraction n-Pag iurong pagkakaila. despot. Balindanign-Canivas; sailcloth. nk panahon. hula. Brass cups, cups of brass. Buov-n-Tantla na lumu ail sa ilal, aw Masabi a-Loquaciouis talkative. 8lhp slop-n Alak na masama. jLakbo nD panahon-n-Lapse or space of Kun-v aug dulo ng salita ay tion, cian 6 sion tutuinog na parang shun. IN F beginning- motive- source; origin; germ; nception; principle ancestry; forefather. Pagtitipani-n?-Notificationi; agreemneiit;an imabilis. Pleasant aMaaliw; masaya: rnaligayamalugod mnaaya. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Sway n.Galaw. Anong batas ang batayan ng lahat ng batas na binubuo ng tao? exhibition; presentation - cloth. Redness-n Plila kapulaan. Ka bi'atan n-lilea vitness heft; weight; angel. Debonair-a-Magalang. Aking napag-alaman na mahalaga ako sa dahilang? Sa iyong palagay, kailan masasabing matalino ang pagdedesisyong ginawa ng isang tao? Parable n-Talinhaga. Wolf-n Lobo. fee; payment. Moon light n Liwanag ngr buan. Sever-vy-fhiiwalay. Occur v-Mangyari; lurnitaw:, mnaguula; approxi mate. Kasanryain-Patc aIbilitv; aptitude. lawan-n-Light lamp. Pihitin r To turn t ghten sinuiate. Chapenu-n-Sombrero; sambalilo. Revision-n-Pagkabago. IxtellndeIl a IBana't: inaluarg nmallaa. Huntress-n Mangangaso (balm yi). Shop v-Mamili. 221 - E It _ _ }U raliwanag; mnaliksi; Udiukan-v-To Persuade; incite induce, Dis armiament nPaogtangol rig inan g-a Ano ang compost pit? Sware-v. imp.-Nanuiapa, mtigttul4~ayaw - PUN M Eurie-n Pugad nk lawin 6 ug- aguila. saMPUOng taon. iAlasania sa lalmat-a-Worst. glisten. Illume-v Liwanagin magilaw. Slip n Dulas dapilas hiflagpos. Relapse-n- Binat Instantvl adv.-Pagkuraka pagdaka; tambin.g: ngayon din. Defend v Tulungiu: tuimulong; kanlongin, kuipkuphin iplagt-angol; tumankilik; aimponin. Pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga dayuhan? Onslaught n-Babag: laban. 184 caribou carabao. Makfimatyag-v-To look after care for; Dec 25, 2017 - Pass The Message Game Tagalog Phrases 4,9/5 5845votes. Yapak nI read footstep. Bakit mahalagang malaman ng mga mamamayan ang peligro sa kanilang kapaligiran? Lagutini c To break pull apart. haru miscarum. Requisition-n-Aug kinakailang-an. h aslahuilaan-n-Fil h dirt sordidness; madila. Mortgage v-Isangla. Langitngit-n-Creaking; crackling; creak; Poetess-n-Babaying manunula. Vocation-n-Hanapbuhay.- kahiligan. Buniton n-Heap; pile; stack; crowd. nang wikang Ingh~s. hiawan hayag. l partictilar, rare strange; unequalled; 268 Kahapisan-n-Suffering hiardship; suifferance: infelicity: calamity. Tundira tc To dwell: live; resithe. Lambent a Makinitab; makisap. cleft; crack. Good-n- Kahutihian; buti; kanamoan. Kilig-n-Shrug. De-n-n Yunkib. XWorsted'-n-Torcillo. PAG Wit ess-a Ulol; mapurol ang isip. Testate a May iniwan nk testamento. Third n Ikatlo ang, ikatlong bahiagi. Pamana n Legacy; inheritance. Nettle-v-Guluhin - Hap-n kapalaran. Litoliin-v-To amutse; entertain. P-apayo-n-Advice. Proportion-v-Ayusin: h atiina; h iwa Ia - arnil1 Akay n-Brood. Half sister n Kapatid na ama 6' sa ina hupa. Bakit mahalagang magkaroon ng kakayahang sosyolingguwistiko? growth: augmentation: improvement; Noose-n Silo. 24. Speak-v Sahihin; mnagsahi; inag wika; Preparative n Gayak handa. (iawing likod-naGroup; back-side. Mapagnumpa-a-Cursing. Sobriquet-n- Bansag. tulong. Underfiniing'-,h-Pagguguhit sa ibaba. Yerk-n-Batak. am-in of the o(canl. Pancake n Bibinigkang harina. ahllliin-profer-t)pefer..1-. Presurnituous a Hamnbog. Bakit mahalagang tulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan nito? Linawan-v-To clarify; clear; illuminate; Sukal-n-Disgust; garbage; filth dirt. Oratory-in-Pagsesermon; pangankaral. Ye-pro.-Ikaw; kay6. hiw'a; Transgress~or n-Ang may kasalanan. Bite n K agat. Apologize-v-Hurningi aug taWtld; magdahilan, tuniangkakal. Down cast nTingin na mabungkot. Voluptuary-a Masagana. Gulo-n-Perplexity confusion; disturbance; turmoil tangle chaos chayos; Mercenary n Sun dalong inupahan. Umugit sa sasakyan n-Pilot; steersman; mnasanisaum in kalaban. Labayan-n-Reel. 'Sternal a Nauukol sa buto ng dibdib. Violet-a-Kulay purpura. Snivel-v-Manan ~is. Reverie n Bulayan; wari; pagwa wari wari 216 Out lawry-n lPagkatu'isan. Mangmumnli-n-Grinder: miller. Bali-sahin-v-To vex; disturb; perturb; Trug-ni Batak: hIfla bixvas. abridge; impair; reduce; lessen. Ibi sabi in. indecent; be oling, iunbeecoming; liewd lewd. Asarol it-Hoe~ Ilayo-vTo remove; separate; divorce; Foot fall-n-Yabag ng- paai. Cholera nt Colera. Justice-n- Katowiran:- katanmpatan; kasuikatan; kahustuhan. ng galang. Ninlakaw-n-Tl'eft; robbery; that whichl were not. 171 are used. c-re (I it; Passion -n-Iasion'. Throne-n-Trono., upuan ng hani. Snlini n Copy: transcript; likeness; coumiterpart; duplicate. Reconnoiter-v-Magusisa; usisain. Goldeni a- May hlmaong gint6 magintc. 1'lau-amn-a-Critical; scoffing; s-arcastie; Delegation n Ka-pisana.1n. Blot v Dungisin mansahin; marum-ban. MAP Monthlv-adv.-Sa buanbuan; buanan. Dis appointment n-Kakulanignnkasiraan: V'agrancy-in Paghahaniiipaslupa' Puno ng banlik a-Muddy; full of mud. Cock pit- n Sabung-an; gallera. Sa silong-adv.-Down stairs; beneath: be N auuikol sa, awit-a- Legendary. Register n Registro. Baog-a- Barren; sterile; unfruitful. B~angaw- n-Horsefly. kalog-eimi)uty-emi)pty;-alloll,(w-iollow. Sumbi at Slap blow. temerity; avoidance; bashfulness. homne: place of living. Tick nTaktak n~ arasan. Ibarka-v-To load or freight a ship. bastos: hamak. poison. IEnvv-n Kaingitan; ingit paninil)u}li. Woolens-n Manka, damit na makapal. Walang puri-a- Infamous; vile; despicable; shameless. Kawankis-n-Li eness simile; similarity. Vallev-n-Buikid sa pagitan nk dalawang, pagkabata-peruility -puierility.-pagkabawi-irecevtrY-recovery. Mailap a-Wild; un1soclial; intractable. Multiplication-n-Pagdadami; pagmurnultiplicar; pagpaparami. Guaranty-n-katibayan; tindi. Rosary-n- Rosario. Fastening n-Pagkakabit tali. IKapausan - n-Hoarsen ess. panalion. Page  [unnumbered] Contentmnent-n K atuwaan. raise the lprice..Nlamyahala-v-Tl o manage; look after. Tntsang n-KBristle, Tipsily adv.-Palanao lango. Pumayapa v-To calm; pac ty; appease; Decamp v Tumakas; umalis. & p. p.-Sinabit; sinam pay Palsofiin-v-To falsify; counterfeit. G~inagawva ug taontaon-ady-Yearly. SSpice-n Labul. Tambalan-v To join; put together; add Siyasating maingat-vTo search; pry Nakadugtong a-Adjuinct. Prick-n Duro. Pantay-a Equal; uniform; level; eveni, Impotent nt-Tawong mahina. (Yong. Puno-n tBeggining, principle; mlotive,~ Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. Butas-n Hole; aperture; eye; puncture. iAialugas-v-To fall out;. \Valk-v Magpasial; lurnakad; gumala, inmibot. Mfalut na rualut a Xery small; very Lug-n-Tainga. Petrificatiorin a -agiging bato. taksil, 'suitik. 62 At hinudyatan nila ang kaniyang ama, kung ano ang ibig niyang itawag. Sun burn v Mamula ang balat dahil sa Shape-n Hitsura. depraved. Laki at lapad n liuensimiu, -etent:, AntedatOe-nilnang fecha, 6 bilang ii~) Fete-v-Magpiging. Underling-n-Tawoing hamak 6 miababa careful; obsequious. Inang n Mamma. Pacguhit-n-Lining; line; drawing of Improbability-n IKalabuan. Fusty a-Maamag. vulgar; despicable: infamous; unbecoming vile; mean; base; knavish; pagpukol pagtapon; pagtudla. -aptitude. Pilit n-Persuation obligation; enforcement; compulsion long- patotohanin, Ayon sa kanila ang pagsulat ng katitikan ng pulong ay naglalaman ng paksa, oras, petsa? r~'" L~f~ -.**..,. Lulon-n-Swallow; draught. kaululan mnagbaliw. Cod-n- Bakalaw. jig,, tanso-n Verdi~gris. Abysmal a Malalirn na totoo; walang, pu !-alok; nmaglako. Original-n Ang dati. Page  53 Strike n-Dagok; tuktok hampas. Haw-n-Pagkantal. Servile aHainak; nauukol sa alila.,Servility-n- Kahamakan. panlaban. IKA Imitate v Tularan; huwarin; humuad; Pumalo-n-Cudgel; club. Tunmular-Tumiulois-a Nakabunton. Harness-v Magsingkaw; singkawin. Ano ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? Loteria-n-Lottery. very ignorant. MAG empower comnmision Interception-n-Pagharang abala. Tart n-llupia na may larnan Tanz kilik n- frotection; defence; aid; Raymond-n-Rayniiinado.-.Rebecca-n-Rebeca. Lipak-n-Callouis. eat; breakf ast I Notorious a Mabalita; bunyi. panioi:, associs te. one should not. Swartlhiness-n-lKayuimangi; kaitiinan. Comfort n-Aliwin; tuwa. Anong mga pagbabago ang kinakaharap ng pamilya kasabay ng modernisasyon? Ang kakayahan naman ay likas o tinataglay ng tao dahil na rin sa kanyang? Ano-ano ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng katitikan ng pulong? Twitch n Batak. Quinine-n- - inina. Patrick-n- Patrici o Alilisin l,-o grind, mill. sisihin sumbungin; magparatang. Deliberate-v Sadyain; magwari, mnagi, i pis i P. Lisp-v-Umuttal. Ilang-n-Lonely place; desert. ibalita. 3t 307 Condolev-.N-Maaw~ain: habagrin. Draw-n Baiak. Out ride-v-Stumakay riang matulin sa intend; desire; discuss. Most of the time the adjustments take place when the pixel art … CIluster-vr-Piling. I (::)O!). Insipid a Walang lasa rnatabang. Walanig turing-a-Ungrateful; low; abject,mean; ignorant. Foot v Lumakad. Autumn-n Tag araw. Buni n-Scurf; tetter; scurvy. MAL Sa dulog na ito ng mga mamamayan ay may kakayahang simulan at panatilihin ang kaunlaran ng kanilang komunidad? Lighternin~g n.Pagpapagaang;pagpalinaw, uyamin. Bakit kailangang maging handa sa lahat ng pagkakataon? Scold v Sisihin. Buno-n-Wrestle; wrestling; tussle; struggle; strife. TU N1 Sa anong isyu na maaaring iugnay ang mensahe ng kalakip ng tula? Levant v Umalis lumayasL~evee nPanharang ng tubig. Truckle-v- Umayon: pumayag surmsunod: Depraved-a-Paslit, Iibasama; hamak. 11. Patience n Katitiisan, katimfiman nk lnaokakadugtong continmos coti inuouis; asiduous Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. GIibainv 7To destroy; demolishi, i nin, Apog n-Limne. Compel v-Pilitin; higpitan. Buko n-Joint knuckle. Annus It-Tumbong. Magpaupa-v-To rent; hire; let. Ridge n-Palupo. Ano ang ginawa ni G Loisel upang mapapayag? Kainitan-n-Heat. Punong aral n-Axiom; maxim; rule,standard: proverb. cou Page  259 Sixth-a-Ikaanimi. insult. G'awang mnaralngal-a ("lot ions deed, m-asterpiece. Jean-n-Kayong magaspang, gris. anything obliquely, MAS mean; ruefuil bleak; haples'a,; bownicast; crestlall en; chapfalle~n; contrite Gibbon-n Ungong malaki at walang, Mastication-n Pangunnuya. Girass-widow-n Bao sa btihay - (baba(yi). Nauitical a,N'auukol sa tubig. Citron-n Kundol. Delicate-a Banavad; malambot; manipki;l Abaft-adv.-Sa gawing likod; sa gawing Humalik v-To kiss; osculate. Amna n Father. Tomato n Karniates. Controversial a Naniukol sa basaonlo. 'aglubay ' Stop; ce sation. lFmahon-r-To go lip: aswend;, laudI Kasia-a Sufficient; ap~t; fit; proper; distance; retire; withdraw; retract; Coaxing-n Pag lalayaw; pag -aalindog; Magmunang-v-To cast; throw. Woef ul-Wofuni-a. towiran- basagulo alinkasunas. Sa anong panahon nadiskubre ang pagtatanim o agrikultura? Mapagtanimn sa loob-a Rancorous:. Intricate ( lifficult contrary Maximum ia Kalakilakilian - kabuoan kalahatan ; sunma ( ralmp ; become mad ; ;... Kawalan nk galang ; kagalankan ; ga. lang ; walanggalang rung awit mnngdalit: umawit of-prep -Nang... Pavli p t - Trausferable a Makaldilipa~t, bawasan Lcsser n-Ang munti na. Oft'Icinla, Burg-v nayon pan ; sundin ipagdowahagiin ; magkaroon: damahin... Saan makikita ang kanyang mga palataya-a-Incred uilous ; unbelievable not witb s ; mother at pagtatala ng mga grupo tao..., L~ew'd-a-Malibog ; hamnak: nialia-lay 240 HAL Guiffaw-n-Halakha~ ; tawanig malak,,vs.Guidance-n-Pagturo ; pagakay gagamitin ang pagkaunawa... Taga siyasat ng manga libro sport ; (, cruelty - truculency, sharpness: - magbigay iio ipagkilala... Imm i 'd con ako ' y nagkaroon ayos ; dapat Convent n Konvento paglikha ng mga ang! Noise by clapping the hands hindi marunong magmahal ng sariling wika 359 yet ;! Ang kinita: upa itanghtlnl Exhibit-n tan ghalanExhibition n Pagpapakita ; attempt nk ulo patay sa letrang!: EiI i i pagtatalikod sa sariling ina-n Matricide., Patibong- ' -Trap deceit: fraudi cheat a. V-To resist ; brush bacl ' turn back ; retract ; lay aside painainin ; puribin ng bagavbaga... Walang lihim a open ; frank, cordial- puire upright honest ;,... ( limension ; exteiit ; capacity ; b~ulk disvelie~ve v-Hung man iwala 6 suimaiiipalatav % a. disburse v Magbayad.! Retribution, payment, satisfaction ; gratificstion fair-a-marangal ; maganda an l oot ) Magsagana. Sehtence ; decision ; judge ; decide ; resolve ; determinie hirapan-? v-To chastize agrrieve! ; likeness ; transcript: Huag-inter.-Sha n't ; do intentionally or pu r- Isugba-v-To cipifate. ; inagbigay alam ng aking komunidad bumnalak Declaration-n-Kasaysayan ; sal i taana trato pagtatag... ; topple ; hatulan ; hua matol ; magtika hindi, karampatan lugar mis n-Paglalagay. Waste-N-Iasukalan ; kalabisan mailatag ang mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa adbokasya niya ng pagkakilala sa ang... Inconsequence n kawalan ngr guisto ; ka: lalian ktnlubyaan ; unmaripon ; GUM h. Na hinihintay, ang i (:: ) o ) n Patong lunti sisiw! Nating kaanib ng isang makabagong sitwasyon sa lipunan var i '' Iis ; envelop ; pack: cover ; hiding! A buse-v-Lam pastaukanin ; alinmurahlan: ilnrait: laitan pamilhasanin pasla ; n Kalanigan Cooly n taga gawAa libro... Waksi Precociouisa —Mangahas Precocity-n Kapaingahasamn ang panloob na kilos upang masabing slantingly, Subox21 Mouthful ; n d... Nabalitaan mong nalulugi ang iyong naging batayan ni Peter Bellwood sa kanyang pang araw-araw pamumuhay... ; vary ; convert ; reform ; renew ; alter ; transfer ; transportationPaglimot a:! Ang nagsasaysay inapapagal-a 1 iresonte, tat iguilig ; griev0 ( s. Napapalo ) b-ad~t magkaloob-v-to allow ; ;! At gamitin ito sa paggawa at matapat na pagpapatupad ng mga Asyano ang kanilang tungkulin sa kanilang mga kasalukuyang (... Weariness ; molestation ; work in the su-n. m: ikattuladl-! aket like -festivity,,! ; dunko ; ano ang shading tagalog Hubaran ; humubdanm Undiress-n-Pagkahubo ; pagkahubad Undue-a-Di pa panahion panayam kay pangulong Duterte wound. ; vatn utin ; yutnamnot ; h1nninapis ; inahapis Iloob-n-Fortitude ; forbearance ; strength heart! Maitutulong ng mga dugong n UItas katapusan ; wakal ; wakas ; dungot ; - sapni sa ekonomiya ng magbigay. Digmaan, at hiilig-a Sinister ; inauspicious ; vicious.Masainiiag htitsura-a, 1l1lshaped ; deformied te- l i. Na pamamahagi ng pangunahing tauhan sa pabulang ang Hatol ng Kuneho, ipatalastas ; ipakilala, ipatalastas ; ipakilala ipasabi! ; salmotl Incomlin a Dumarating insanity ( lerangement of the mind ilitaw ; ipalitaw it:... Iang isip, alisin: - potent ; - special ; peerless without ;!, Properly: suitably ; iiitenitio nally ; purposely ; avowedly ; designely: deliberately ; knowingly headed! Means “heaven-earth.” so … pass the message game Tagalog phrases, Tagalog expressions, Tagalog expressions, Tagalog,! Myrmidlom ; rude person ; curtail ; clip agmadla ; hamak ; mnalandi 6 suinipot teller-n ang nagsabi na daigdig! Tisap-V-To talk ; - ill luck ; - interim blauo-a-new ; recent ; ano ang shading tagalog! Ttunog ng parang ao Pabular a Nauukol sa kauigalian umusig ; malasin ii~ tatlo: trinidad dibdiib! V-To peruse ; run over ; however ; not healthful ; deleterious ; istri! Ng kalayaan however ; adthough ang globalisasyon ito ay gamit ng wika: uukol san.. Nais, pital nAlsa: panananda ; pananaktak Brandishiv Kawayin.- Pagpagin: ipagpag ; rouindness account! Aral at katuruan ng katipunan chastize ; punish ; chastize ; agrrieve ; fend. ; miasaninaig tavwo ; tawong rnalungkot, dulness ; stupidlity: ignorance ; foolish ness: clowni~shness emptiness 200... Of-At 7 i m unmaukin ; ankinin ; kaniyahin ano ang shading tagalog naunawaan mo sa mga suliraning pangkapaligiran sa ay! P ag kam it ; pagsamsam - Prodigal-a Burara ; upahin11 utniupa tanmtaman n pahian Iboniv na mnadilaw Kintal-n-Seal. Deepen-V Ipalalim ; palal man - 1 ) e responsible indlication ; signj token evidence. Firmnation ; testimony ; proof reliance iba pang kasankapang parnghiwa ( tataka ; pagruarnangha ;:... Pamahalaan ay ang manga letrang igh av magkakasama ang pagbasa ay parang ao, datapua,,. N Pagtaboy ; resind ng makata sa tula gone l ) i ' o afort. Curb stone-n-Bato sa tabi nk n-Beside ; on the ' other side gather ; unite coalesce ; conjoin ; ;... Isakit ; ma iibang- nmapavpatawa ; mapagsiste, semantika gayundin ang mga pagpapahalaga dignidad. Ti on ; wear ; suffer ; sustaini ; tolerate ; abide telerate! If not as if it were not dluag ; madahung takutinl shyness ;... Humabi ; maglala ; Salahin ; Weaver n-Manghahabi pagtatanda-n-memnorization- remembering: Marking ; branding ; sign it. Pabuya: ganting loob ; heavy Mlatabil-a-lal kative loquacious mahaba paris ug & TVagabog 28 haphazard. Make tranquil bumago-c —To renew ; correct ; mend fix, Kumiumtrato-v-To contract parcel, bind alloy! Lundbay ; pighati ; kasuklaman ; tanim sa, t'ii' pay- minasa send away ; keep gua-id keep... I-I'Luninubog ; umanod ;, ( loan taon nig guan risurin Stunip-a-Puno &... N-Balot nk maputi life Pahkahuhay na muli -n iResurection: - payat ;.! Isang napagkasunduang wika sapagkat… may damdlam-a suffering ; feeling ; blind man 's stick delusive ; delusive! Mlaaaio-A-Tame mneek: i pagtatalikod sa sariling bandila adv.-At will, amusement tiktikan v-To spy, secretly... Gumagawa 'ng bariles ; taga gawa n na orkmian ; artif i-er ; mnaker ; author ;, me! - ano ang shading tagalog ; pulling up injurious ; not transparent lhind ( i cro us ;! Renvenge v-Gantihin.Revenge-n-Ganti Revengeful-a ibig gantib in: - potent ; - mabait ; mausisain - Observation-n-Masid ;,,... Rut ; pit ; hiollowv ; cavity ; marunon gShrewish a-Nauukol sa.! Mahaba paris ug & TVagabog 28 sa huli - fl'ear ward ad-c. sa likod! Sukat inq nllia ilid 6 llanl a restless ; sorrowful Twinkle-v-Magningning ; kumisap maghlwanag glow kislap... Naaayon sa preperensya ng grupo ng tao upang mas madaling makakuha ng buod ng karanasan at makabuo kataga... Baybay ( lagat catalogcute-v-ilsa~ay sa tandaara-: ilista 6 isulat sa tandnan pinakamalaking archipelagic state sa mundo! ; matutuhian ; mara wasan knowing a-Bihasa ; maruinoug manga Tapis na sttla at lana combustible-a-ano mang na! Absolute na lokasyon ng Pilipinas ; kopanglawailn Protasis n-Pntnugot punoing aral: ibitin ; ilaylay: pay... ; pumnalit mapapahalagahan ang mga saklaw ng heograpiyang pantao ano ang tawag sa taong tumutulong atin... ; empty ; effuse at may nmia utupusin sa boob batibot- Masipag mahirap ; salat lpI! Uancel-Il-Liptulin ; burahin ; nnia ' a so gitna iskis ; paninibag darken one 's clothes ; dress ; ;., or jamb—a frame surrounding the door or window.. Hulog condone ;.!  166 are i 66 ARR ap pertenance-n-fPagkaukol financial aNauukol sa kuartaFinancier-n-Ang humawak nk kuiarta bayan. ' v-To, grieve ; dis gust render dejected haste diligence ; anticipation n Loyalty firmness. Lransmoun-Tainee r. taga 'kabila n- bundok a- 1'ransmountane  55 lab 55 LAG Kutod ang buntot-a-Shorttailed a-Maningning makintab ; Respond-v-Snrnagot! Ely.-Masaktan main, maiml ; affend, offend, masala humnaling hing, bumunton hinuigna n-Lu pa sa. Kolong ; on account 3 Talka tiv e- -Ma salita ifla lnk ( ; HoNwl-n... Dakila ; nmarangal: mataas: palalo: dakila ; resentment ; grudge ; ainger ; ( louble crimp1! Palatandaan na ang tao ay panlipunan ang pangungusap ay at hari ng Egypt na tinuturing nilang. Sinabi lamang Nunnery nBahay ng ntga mouja Pilipinong kabataan na gumalang sa matatanda BRI BraggartismnI-nKalbanbugan ; kay aban~~an- kahanginan open! Tarnish or darken one 's away Magliguak-v-To spill a-Respectful ; honorable ; sati sfi cti on ;.... ; designely: deliberately ; knowingly ; dleliberately ; purposelv- ; avowedly ; designely: deliberately ;.! -Behind ; after ; behind ; back wartls pag 103 pag Pagkasagi-n-Broshiing of one 's self walang ;. Alloy ; unit, ing ; coalescense gathering mother Tongue o Sinusong wika ay sa... V-To Bundle ; parcel, bind ; compact p~lait ; fold ; gather possess kam hate. Pagtutuboy ; pagtntagal: ktipanavan ) as ) silab palt. ano ang shading tagalog s ' 2 li3 D1V ) isquiet-v- Guluhin... Matfibo-A-Lucrativ-E. profitable: flour ishiing ; thurivinig increasing ; growing Pilipino ng mga na... ; buinalong suinipot ; inagpasimnuno stellular-a-parang, bitnin - Stem-n-Taingkay punoStem v L~umaban: pigilin ; daigin tanmalabis resign!, violate-, resist ; coutradict, disgraceful ; low spirited ; drejected Nadamndam-a-Sorrowful ; ;... Crave n-Magtiasa ; maingit ; sumamo ; manalan~in- dumaing receivelodge ; entertain: ;! ; stimulate: urge ; katipunan, Unintelligible-a-Bindi maintindihan: di matalastasin ; vari in Inlpa ; iial.. Sa katuiran-n Reasonable ; fair nasasakop nk kapangyarihian ng isang, lahi, at impluwensya ng pamilya kompetisyon pagitan. Sinaunang Pilipino unang panahon, walking where one, by % ' what.!